_downloadApp_downloadApp
  Thời Gian Hiện Tại : 13:05 (GMT +7:00)  
04/06/2023 - 10/06/2023
 
Bộ lọc
 
_Search: 
 
ltr
0
_Time:
_Importance:
Thời gian Tiền tệ Tầm quan trọng Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó
5/6/2023
Tất cả các Ngày   Ngày nghỉ Thái Lan - Sinh Nhật Nữ Hoàng
Tất cả các Ngày   Ngày nghỉ New Zealand - Sinh Nhật Nữ Hoàng
Tất cả các Ngày   Ngày nghỉ Đan Mạch - Ngày Hiến Pháp
Tất cả các Ngày   Ngày nghỉ Hi Lạp - Lễ Ngũ Tuần
Tất cả các Ngày   Ngày nghỉ Romania - Lễ Ngũ Tuần
Tất cả các Ngày   Ngày nghỉ Ukraine - Lễ Ngũ Tuần
Tất cả các Ngày   Ngày nghỉ Síp - Ngày Chúa Thánh Thần
Tất cả các Ngày   Ngày nghỉ Malaysia - Ngày Sinh Nhật của Yang Dipertuan Agong
15:30   GBP Chỉ Số Quản Lý Sức Mua Hỗn Hợp (Tháng 5)   53.9 54.9  
15:30   GBP Chỉ Số PMI Dịch Vụ (Tháng 5)   55.1 55.9  
20:45   USD Chỉ Số PMI Dịch Vụ (Tháng 5)   55.1 53.6  
21:00   USD Chỉ Số PMI Phi Sản Xuất của ISM (Tháng 5)   51.8 51.9  
6/6/2023
Tất cả các Ngày   Ngày nghỉ Hàn Quốc - Ngày Chiến Sĩ Trận Vong
Tất cả các Ngày   Ngày nghỉ Thụy Điển - Ngày Quốc Gia
11:30   AUD Quyết Định Lãi Suất (Tháng 6)   3.85% 3.85%  
11:30   AUD Bản Công Bố Lãi Suất của RBA        
15:30   GBP PMI Xây Dựng (Tháng 5)   51.0 51.1  
21:00   CAD Chỉ Số PMI Ivey (Tháng 5)   57.2 56.8  
23:00   USD Triển Vọng Năng Lượng Ngắn Hạn theo EIA        
7/6/2023
Tất cả các Ngày   Ngày nghỉ Malta - Ngày Bảy tháng Sáu
08:30   AUD Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP ()   0.8% 0.5%  
21:00   CAD Quyết Định Lãi Suất   4.50% 4.50%  
21:30   USD Dự Trữ Dầu Thô   1.152M 4.488M  
8/6/2023
Tất cả các Ngày   Ngày nghỉ Ba Lan - Lễ Mình Máu Thánh Chúa
Tất cả các Ngày   Ngày nghỉ Croatia - Lễ Mình Máu Thánh Chúa
Tất cả các Ngày   Ngày nghỉ Brazil - Lễ Mình Máu Thánh Chúa
06:50   JPY Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP ()   0.4% 0.4%  
11:30   INR Quyết Định Lãi Suất của Ấn Độ   6.50% 6.50%  
19:30   USD Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu   238K 232K  
9/6/2023
17:30   RUB Quyết Định Lãi Suất của Nga (Tháng 5)   7.50% 7.50%  
19:30   CAD Thay Đổi Việc Làm (Tháng 5)   20.0K 41.4K  
Chú giải
Bài nói chuyện
Thông cáo Sơ bộ
Thông cáo Sửa đổi
Truy xuất Dữ liệu