_downloadApp_downloadApp
  Thời Gian Hiện Tại : 12:18 (GMT +7:00)  
26/05/2024 - 01/06/2024
 
Bộ lọc
 
_Search: 
 
ltr
0
_Time:
_Importance:
Thời gian Tiền tệ Tầm quan trọng Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó
27/5/2024
Tất cả các Ngày   Ngày nghỉ Anh Quốc - Ngày Nghỉ của Ngân Hàng
Tất cả các Ngày   Ngày nghỉ Hoa Kỳ - Ngày Chiến Sĩ Trận Vong
28/5/2024
21:00   USD Niềm Tin Tiêu Dùng của CB (Tháng 5) 102.0 96.0 97.5
29/5/2024
09:00   VND Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Việt Nam (Tháng 5) 4.44%   4.40%  
09:00   VND Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Việt Nam (Tháng 5) 0.05%   0.07%  
30/5/2024
19:30   USD Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP ()     1.3% 3.4%  
19:30   USD Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu   218K 215K  
22:00   USD Dự Trữ Dầu Thô   -2.000M 1.825M  
31/5/2024
16:00   EUR Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) (Tháng 5)     2.5% 2.4%  
19:30   USD Chỉ Số Giá PCE Lõi (Tháng 4)     2.8%  
19:30   USD Chỉ Số Giá PCE Lõi (Tháng 4)   0.2% 0.3%  
Chú giải
Bài nói chuyện
Thông cáo Sơ bộ
Thông cáo Sửa đổi
Truy xuất Dữ liệu