_downloadApp_downloadApp
  Thời Gian Hiện Tại : 05:58 (GMT +7:00)  
24/02/2024 - 24/02/2024
 
Bộ lọc
 
_Search: 
 
ltr
0
_Time:
_Importance:
Thời gian Tiền tệ Tầm quan trọng Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó
24/2/2024
01:00   USD Dữ Liệu của Baker Hughes về Lượng Giàn Khoan 503   497  
01:00   USD Tổng Số Giàn Khoan Baker Hughes Hoa Kỳ 626   621  
03:30   GBP Vị thế thuần mang tính đầu cơ GBP CFTC 46.3K   50.5K  
03:30   USD Vị thế thuần mang tính đầu cơ Dầu Thô CFTC 191.9K   171.0K  
03:30   USD Vị thế thuần mang tính đầu cơ Vàng CFTC 140.3K   131.2K  
03:30   USD Vị thế thuần mang tính đầu cơ Nasdaq 100 CFTC 25.6K   32.1K  
03:30   USD Vị thế thuần mang tính đầu cơ S&P 500 CFTC -218.5K   -215.8K  
03:30   JPY Vị thế thuần mang tính đầu cơ JPY CFTC -120.8K   -111.5K  
03:30   EUR Vị thế thuần mang tính đầu cơ EUR CFTC 68.0K   52.8K  
Chú giải
Bài nói chuyện
Thông cáo Sơ bộ
Thông cáo Sửa đổi
Truy xuất Dữ liệu