_downloadApp_downloadApp
  Thời Gian Hiện Tại : 02:26 (GMT +7:00)  
08/12/2022 - 08/12/2022
 
Bộ lọc
 
_Search: 
 
ltr
0
_Time:
_Importance:
Thời gian Tiền tệ Tầm quan trọng Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó
8/12/2022
07:30   AUD Cán Cân Mậu Dịch (Tháng 10)   12.100B 12.444B  
13:30   EUR Bảng Lương Phi Nông Nghiệp của Pháp ()     0.4%  
20:30   USD Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu   230K 225K  
Chú giải
Bài nói chuyện
Thông cáo Sơ bộ
Thông cáo Sửa đổi
Truy xuất Dữ liệu