_downloadApp_downloadApp
  Thời Gian Hiện Tại : 03:10 (GMT +7:00)  
04/12/2022 - 10/12/2022
 
Bộ lọc
 
_Search: 
 
ltr
0
_Time:
_Importance:
Thời gian Tiền tệ Tầm quan trọng Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó
5/12/2022
08:45   EUR Lagarde Chủ Tịch ECB Phát Biểu           
16:30   GBP Chỉ Số Quản Lý Sức Mua Hỗn Hợp (Tháng 11) 48.2 48.3 48.2  
16:30   GBP Chỉ Số PMI Dịch Vụ (Tháng 11) 48.8 48.8 48.8  
22:00   USD Chỉ Số PMI Phi Sản Xuất của ISM (Tháng 11) 56.5 53.3 54.4  
6/12/2022
Tất cả các Ngày   Ngày nghỉ Phần Lan - Ngày Độc Lập
10:30   AUD Quyết Định Lãi Suất (Tháng 12) 3.10% 3.10% 2.85%  
10:30   AUD Bản Công Bố Lãi Suất của RBA        
16:30   GBP PMI Xây Dựng (Tháng 11) 50.4 52.0 53.2  
22:00   CAD Chỉ Số PMI Ivey (Tháng 11) 51.4 51.0 50.1  
7/12/2022
00:00   USD Triển Vọng Năng Lượng Ngắn Hạn theo EIA        
07:30   AUD Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP () 0.6% 0.7% 0.9%  
11:30   INR Quyết Định Lãi Suất của Ấn Độ 6.25% 6.25% 5.90%  
22:00   CAD Quyết Định Lãi Suất 4.25% 4.25% 3.75%  
22:30   USD Dự Trữ Dầu Thô -5.187M -3.305M -12.580M  
8/12/2022
06:50   JPY Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP ()   -0.3% 1.1%  
19:00   EUR Lagarde Chủ Tịch ECB Phát Biểu           
20:30   USD Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu   230K 225K  
9/12/2022
01:00   EUR Lagarde Chủ Tịch ECB Phát Biểu           
20:30   USD Chỉ Số Giá Sản Xuất PPI (Tháng 11)   0.2% 0.2%  
Chú giải
Bài nói chuyện
Thông cáo Sơ bộ
Thông cáo Sửa đổi
Truy xuất Dữ liệu