_downloadApp_downloadApp
26/03/2023 - 01/04/2023
 
Thời gian Tiền tệ Tầm quan trọng Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó
27/3/2023
08:30   CNY Lợi Nhuận Ngành Công Nghiệp Từ Đầu Năm Tới Nay của Trung Quốc (Tháng 2) -22.9%   -4.0%  
12:00   JPY Chỉ Báo Đồng Thời -3.0%   -3.0%  
12:00   JPY Chỉ Số Hàng Đầu -0.6%   -0.4%  
12:00   JPY Chỉ Số Hàng Đầu 96.6 96.5 97.2
13:00   SEK Tăng Trưởng Cho Vay Hộ Gia Đình Thụy Điển (Tháng 2) 2.8%   3.2%  
18:00   BRL Niềm Tin Tiêu Dùng FGV (Tháng 3) 87.0   84.5  
18:31   BRL Đầu tư trực tiếp của nước ngoài (USD) (Tháng 2) 6.45B 10.18B 6.88B  
21:30   USD Chỉ Số Kinh Doanh Mfg Fed chi nhánh Dallas (Tháng 3) -15.7   -13.5  
28/3/2023
04:00   USD Bài Phát Biểu của Jefferson, Thống Đốc Fed           
07:30   AUD Doanh Số Bán Lẻ (Tháng 2)   0.2% 0.1% 1.8%
17:00   EUR Doanh Số Bán Lẻ của Ai Len (Tháng 2) 0.7%   0.2%
17:00   EUR Irish Retail Sales (Tháng 2) 3.6%   3.1%
19:55   USD Chỉ Số Redbook     3.2%  
20:00   USD Chỉ số HPI Composite - 20 của S&P/CS (Tháng 1)   2.5% 4.6%  
20:00   USD Chỉ số HPI Composite - 20 của S&P/CS (không điều chỉnh theo thời vụ (viết tắt là n.s.a.)) (Tháng 1)     -0.9%  
21:00   USD Fed Barr Testimony           
21:00   USD Chỉ Số Sản Xuất của Richmond     -16  
21:00   USD Chuyên Chở Hàng Sản Xuất của Richmond     -15  
21:00   USD Chỉ Số Dịch Vụ của Richmond     -3  
21:30   USD Doanh Thu Dịch Vụ của Fed chi nhánh Dallas     6.6  
21:30   USD Triển Vọng Ngành Dịch Vụ Texas (Tháng 3)     -9.3  
29/3/2023
08:30   CNY Lợi nhuận Ngành Công Nghiệp của Trung Quốc (Tháng 2)     0.80%  
09:00   VND Đầu Tư Trực Tiếp của Nước Ngoài vào Việt Nam (USD)     2.55B  
09:00   VND GDP Việt Nam     5.92%  
09:00   VND Sản Lượng Công Nghiệp Việt Nam     3.6%  
09:00   VND Doanh Số Bán Lẻ Việt Nam     13.2%  
13:00   SEK Doanh Số Bán Lẻ Thụy Điển (Tháng 2)     -0.1%  
13:00   SEK Swedish Retail Sales (Tháng 2)     -7.5%  
13:00   NOK Doanh Số Bán Lẻ Lõi của Na Uy (Tháng 2)     1.3%  
14:00   EUR Phiên Họp về Chính Sách Phi Tiền Tệ của Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu        
18:00   USD Chỉ Số Mua Hàng MBA     169.3  
19:30   BRL Cho Vay Ngân Hàng của Brazil (Tháng 2)     -0.3%  
21:00   USD Fed Barr Testimony           
21:00   USD Doanh Số Nhà Chờ Bán (Tháng 2)   -2.3% 8.1%  
21:00   USD Chỉ Số Doanh Số Nhà Chờ Bán (Tháng 2)     82.5  
21:30   USD Lượng dầu thô mà nhà máy lọc dầu tiêu thụ theo EIA     -0.022M  
21:30   USD Nhập Khẩu Dầu Thô     0.051M  
21:30   USD Dự Trữ Dầu Thô Cushing, Oklahoma     -1.063M  
21:30   USD Sản Xuất Nhiên Liệu Chưng Cất     0.075M  
21:30   USD Trữ Lượng Chưng Cất Hàng Tuần của EIA   -1.356M -3.313M  
21:30   USD Sản Xuất Xăng     0.392M  
21:30   USD Dự Trữ Dầu Đốt Mỹ     0.578M  
21:30   USD Tỷ lệ sử dụng của nhà máy lọc dầu hàng tuần theo EIA   0.6% 0.4%  
30/3/2023
Tất cả các Ngày   Ngày nghỉ Ấn Độ - Ngày Ram Navari
04:00   KRW Chỉ Số BSI Sản Xuất của Hàn Quốc (Tháng 4)     65  
04:45   NZD Cho Phép Xây Dựng (Tháng 2)     -1.5%  
06:50   JPY Mua Trái Phiếu Nước Ngoài     3,334.8B  
06:50   JPY Đầu Tư Nước Ngoài vào Chứng Khoán Nhật Bản     -1,080.6B  
07:00   NZD Hoạt Động của Chính Ngân Hàng Quốc Gia New Zealand (NBNZ) (Tháng 3)     -9.2%  
13:36   EUR Môi Trường Kinh Doanh (Tháng 3)     0.72  
13:36   EUR Cảm Tính Công Nghiệp (Tháng 3)   0.2 0.5  
14:00   CHF Các Chỉ Báo Hàng Đầu KOF (Tháng 3)   100.5 100.0  
14:00   EUR Doanh Số Bán Lẻ Tây Ban Nha (Tháng 2)     5.5%  
19:00   BRL Sản Lượng Công Nghiệp của Brazil (Tháng 1)   1.4% -1.3%  
19:00   BRL Brazilian Industrial Production (Tháng 1)   -0.3% -0.1%  
19:30   USD Lợi Nhuận Công Ty (Quý 4)     0.8%  
19:30   USD Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP ()   2.9% 2.9%  
19:30   USD Doanh Số GDP ()     1.2%  
19:30   USD Chi Tiêu Tiêu Dùng Thực Tế ()     1.4%  
31/3/2023
06:00   KRW Sản Lượng Công Nghiệp của Hàn Quốc (Tháng 2)     -12.7%  
06:00   KRW Sản Lượng Công Nghiệp của Hàn Quốc (Tháng 2)     2.9%  
06:00   KRW Doanh Số Bán Lẻ của Hàn Quốc (Tháng 2)     -2.1%  
06:00   KRW Sản Lượng Khu Vực Dịch Vụ của Hàn Quốc (Tháng 2)     0.1%  
06:50   JPY Sản Lượng Công Nghiệp (Tháng 2)     2.7% -5.3%  
06:50   JPY Dự đoán Sản Lượng Công Nghiệp trước 1 tháng (Tháng 3)     8.0%  
06:50   JPY Dự đoán Sản Lượng Công Nghiệp trước 2 tháng (Tháng 4)     0.7%  
06:50   JPY Doanh Số Bán Lẻ (Tháng 2)   5.8% 5.0%  
08:30   CNY Chỉ Số PMI Hỗn Hợp của Trung Quốc (Tháng 3)     56.4  
08:30   CNY Chỉ Số PMI Sản Xuất của Trung Quốc (Tháng 3)   50.5 52.6  
08:30   CNY Chỉ Số PMI Phi Sản Xuất của Trung Quốc (Tháng 3)   54.3 56.3  
09:00   SGD Cho Vay Ngân Hàng Singapore     807.1B  
12:00   JPY Đơn Đặt Hàng Xây Dựng (Tháng 2)     -14.0%  
12:00   JPY Lượng Nhà Khởi Công Xây Dựng (Tháng 2)   -0.5% 6.6%  
13:00   GBP Đầu Tư Kinh Doanh (Quý 4)   4.8% 4.8%  
13:00   GBP Đầu Tư Kinh Doanh (Quý 4)     13.2%  
13:00   GBP Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP   0.0% 0.0%  
13:00   GBP Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Quý 4)   -0.2% -0.2%  
13:00   GBP Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Quý 4)   0.4% 0.2%  
13:00   EUR Doanh Số Bán Lẻ của Đức (Tháng 2)   -6.1% -6.9%  
13:00   EUR Doanh Số Bán Lẻ của Đức (Tháng 2)   0.5% -0.3%  
13:30   CHF Doanh Số Bán Lẻ (Tháng 2)   -1.0% -2.2%  
13:45   EUR Chỉ Số Chi Tiêu Tiêu Dùng Pháp (Tháng 2)   0.2% 1.5%  
15:00   EUR Italian Industrial Sales (Tháng 1)     14.90%  
15:00   EUR Doanh Thu Công Nghiệp của Italy (Tháng 1)     0.70%  
15:00   HKD Doanh Số Bán Lẻ Hồng Kông (Tháng 2)     7.0%  
16:00   EUR Doanh Số Bán Lẻ Hi Lạp (Tháng 1)     -1.2%  
18:30   BRL Tỷ Lệ Nợ so với GDP (Tháng 2)     73.1%  
19:00   INR Đầu Ra của Cơ Sở Hạ Tầng (Tháng 2)     7.8%  
19:30   USD Chi Tiêu Cá Nhân (Tháng 2)   0.3% 1.8%  
19:30   USD Tiêu Dùng Cá Nhân Thực Tế (Tháng 2)     1.1%  
19:30   CAD Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Tháng 1)   0.3% -0.1%  
19:30   BRL Tỷ Lệ Nợ Ròng so với GDP (Tháng 2)   56.7% 56.6%
20:45   USD Chỉ số PMI Chicago (Tháng 3)   43.4 43.6  
21:00   USD Kỳ Vọng Tiêu Dùng của Michigan (Tháng 3)   61.5 64.7  
21:00   USD Chỉ số Tình Trạng Hiện Tại của Michigan (Tháng 3)   66.4 70.7  
23:05   INR Nợ Nước Ngoài của Ấn Độ (USD) (Quý 4)     610.5B  
1/4/2023
04:45   USD Bài Phát Biểu của Cook, Thống Đốc Fed           
Chú giải
Bài nói chuyện
Thông cáo Sơ bộ
Thông cáo Sửa đổi
Truy xuất Dữ liệu